fbpx

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych Klienta firmy Top English School Krzysztof Rzeczycki

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem
sprzedaży towarów i usług jest Firma:

Top English School Krzysztof Rzeczycki z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Pawła II 9/91, 20-535 Lublin, NIP: 712-105-32-81.

Administrator przetwarza dane w celach realizacji przedmiotu łączącej strony umowy oraz obsługi o charakterze handlowym i świadczenia usług, w tym w szczególności:

  1. Realizacji zamówień na towary i usługi,
  2. Realizacji płatności,
  3. Realizacji obsługi reklamacji,
  4. Realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
  5. Ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach przepisów windykacyjnych i procesów sądowych,
  6. Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Ponadto informujemy, że:

1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

a) art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);

b) art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży),

c) art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami jako realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, po jego upływie przez okres zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń a po tym przez okres wskazany przepisami prawa.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

a) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

b) Organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa,

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.

5. Usunięcie Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.

6. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji transakcji kupna-sprzedaży. W przypadku niepodania danych uniemożliwia zawarcie umowy, nie będzie możliwe zrealizowanie transakcji handlowej.

8. Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.